OK Divers – potápanie & podmienky

Používaním tejto webovej stránky a OK Divers on-line rezervačných služieb súhlasíte, že budete viazaní Všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP), ktoré sú uvedené nižšie. Podmienky tvoria základ vašej zmluvy s OK Divers. Vo VOP stanovených nižšie pod pojmami "vy", "váš" a "nájomca" sa rozumejú všetky osoby uvedené v rezervácii, ktorá zahŕňa akúkoľvek osobu/-y, následne alebo neskôr doplnené. Pojmy "my", "nás", "naše" a "vlastník" sa vzťahujú na OK Divers.


1. REZERVÁCIA

 • Rezerváciou potvrdzujete, že ste oprávnení konať v mene osôb uvedených v rezervácii a potvrdzujete tým, že všetci členovia vašej strany súhlasili byť viazaní týmito rezervačnými podmienkami.
 • Po vykonaní rezervácie vám bude odoslaný potvrdzujúci e-mail na vami uvedenú e-mailovú adresu. Potvrdzovanie rezervácií podlieha dostupnosti objednaných služieb.
 • Rezervácia bude potvrdená po prijatí 50% nevratnej zálohy.
 • Po prijatí potvrdenia o rezervácii podrobne skontrolujte všetky vami uvedené údaje. V prípade nesprávneho alebo neúplného údaju je potrebné ihneď kontaktovať OK Divers.


2. SADZBY

 • Všetky poplatky sú uvedené v indonézskych rupiách (IDR) a sú vrátane všetkých daní alebo odvodov, ako aj obsluhy (pokiaľ nebude v konkrétnom prípade dohodnuté inak).
 • Ceny nezahŕňajú odmeny, autá a vodičov, alebo akúkoľvek inú službu, pokiaľ nebude v konkrétnom prípade dohodnuté inak.


3. PLATBY A ZÁLOHA

 • OK Divers sú oprávnení požadovať zálohovú platbu, ktorá je vo výške 50% z celkovej sumy uvedenej na príslušnej faktúre. Splatnosť zálohovej platby je päť (5) pracovných dní po obdržaní príslušnej faktúry a platobných podmienok. V prípade, že záloha nebola v stanovenom čase zaplatená, je zrušenie rezervácie na uvážení majiteľa.
 • Platby je možné realizovať len bankovým prevodom, službou Transferwise alebo DOKU Paybuddy. Platby uskutočnené prostredníctvom bankového prevodu budú konvertované na EUR alebo USD fixným kurzom.
 • V prípade bankového prevodu budú všetky dodatočné poplatky zahrnuté do celkovej sumy, ktoré budú hradené zákazníkom alebo cestovným agentom / kanceláriou.
 • Pri platbe prostredníctvom DOKU Paybuddy je účtovaný transakčný príplatok vo výške 3%, ktorý bude pripočítaný k celkovej sume.
 • Platba cestovnými šekmi alebo osobnými šekmi nebude akceptovaná.
 • Zostávajúcu sumu je potrebné uhradiť, bankovým prevodom, službami Transferwise alebo PayPal, najneskôr do 30 dní pred príchodom. V prípade, že platba nebude v stanovenom termíne uhradená, majiteľ si vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu a ponechať si zálohu.
 • V prípade, že rezervácia bude uskutočnená 30 dní alebo menej pred príchodom, je potrebné uhradiť celú sumu naraz.

 

OK Divers údaje pre bankový prevod

ÚDAJE PRE IDR ÚČET:

Názov účtu: PT RELAX ENJOY RECHARGE
Číslo účtu: 145 00 1199911 3
Účet vedený v mene: IDR
Názov banky: Bank Mandiri
Adresa banky: Jl. Diponegoro 49, Klungkung 14532, Indonesia
Swift kód: BMRIIDJA
Krajina: Indonézia 

ÚDAJE PRE EUR / USD ÚČET:

Názov účtu: PT RELAX ENJOY RECHARGE
Názov banky: Bank Negara Indonesia (BNI)
Adresa banky: KCP Klungkung, Jl. Puputan No. , 80715, Klungkung Bali, Indonesia
Swift kód: BNINIDJA
Krajina: Indonézia

Číslo účtu pre USD: 0340869278                      Číslo účtu pre EUR: 371860565


DOKU Paybuddy

DOKU Paybuddy je elektronická faktúra. Pre uskutnočnenie platby vám bude zaslaný email s unikátnym linkom na platobnú bránu.

Transferwise údaje pre platbu za rezerváciu:
Zaregistrujte sa na www.transferwise.com a postupujte podľa pokynov.
Platba musí byť zaslaná PT Relax Enjoy Recharge, s nižšie uvedenými bankovými údajmi:
E-mailová adresa: reservation [at] okdiversresort.com
Bankový účet:  BNI Kantor Pusat Operasional
Číslo účtu: 0348421300
Adresa banky: KCP Klungkung, Jl Puputan, Karangasem, Bali, Indonesia
Swift Code: BNINIDJA

Po uskutočnení bankového prevodu vám bude odoslané potvrdenie od Transferwise.


4. ZRUŠENIE REZERVÁCIE

 • Zrušenie rezervácie zahŕňa, ale nie je obmedzené na:
 1. Zrušenie jedného alebo viac dní alebo rezervácie;
 2. Zrušenie jedného alebo viacerých ponorov;
 3. Zmenu rezervácie tak, že žiadny z termínov zmenenej rezervácie sa nezhoduje s dátumami z pôvodnej rezervácie;
 4. Odmietnutie nájomcu podpísať vyhlásenie o zodpovednosti;
 • Storno poplatok za zrušenie rezervácie bude 50% z celkovej sumy rezervácie (záloha) v prípade, že zrušenie rezervácie sa uskutoční  31 až 45 dní alebo viac dní pred začiatkom rezervačného obdobia.
 • Storno poplatok za zrušenie rezervácie 1 až 30 dní pred začiatkom rezervačného obdobia bude 100% z celkovej sumy.
 • OK Divers musia dostať oznámenie o zrušení rezervácie písomne prostredníctvom e-mailu, na adresu: reservation [at] okdiversresort.com uvádzajúc meno osoby, ktorá rezerváciu uskutočnila.


5. ZMENY  V REZERVÁCII

 • V prípade zmien v rezervácii, je nutné v čo najkratšom čase kontaktovať OK Divers, v dôsledku čoho vám bude podľa možností a schopností rezervácia  upravená . V tomto prípade môžu byť účtované príplatky.


6. PRÍPLATKY

 • OK Divers si vyhradzujú právo zmeniť rezervačné poplatky na základe nasledujúcich bodov:
  Zmeny výmenných kurzov, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú náklady; nárast štátnych daní z poskytovaných výrobkov alebo služieb, vrátane zvýšenia cien pohonných hmôt. Spomenuté zmeny nebudú zvyšovať cenu rezervácie, ale budú naúčtované ako príplatky.


7. STRATA A / ALEBO ŠKODA

 • Hosť je zodpovedný za vrátenie výstroja v dobrom stave. Hosť sa ďalej zaväzuje uhradiť akúkoľvek stratu a / alebo poškodenie vybavenia, ktoré mu je poskytnuté.


8. POISTENIE

 • Poistenie pri potápaní nie je zahrnuté v rezervácii.
 • Je na zodpovednosti každého hosťa byť pri potápaní riadne poistený. OK Divers poskytujú krátkodobé potápačské úrazové poistenie DAN na 10 alebo 30 dní. Toto poistenie sa platí zvlášť a musí byť uzavreté aspoň 1 deň pred samotným dňom potápania


9. ODVOLANIE

 • OK Divers a jeho inštruktori potápania nenesú zodpovednosť za akékoľvek zranenie, smrť, chorobu, stratu, poškodenie, dodatočné náklady či nepríjemnosti, priamo alebo nepriamo spôsobené alebo vyplývajúce z použitia alebo stavu potápania, s použitím potápačského vybavenia alebo inak a za mimoriadne poveternostné podmienky.
 • V žiadnom prípade nebudú OK Divers povinní zaplatiť alebo poskytnúť akúkoľvek náhradu alebo odškodnenie akejkoľvek čiastky nad rámec celkovej zaplatenej sumy rezervácie.
 • OK Divers a ich inštruktori potápania majú právo zmeniť miesto ponoru a / alebo zrušiť potápanie pred ponorom, alebo v priebehu ponoru po zvážení, že miesto ponoru nie je bezpečné pre túto činnosť z dôvodu zlého počasia a stavu mora, a to bez predchádzajúceho upozornenia a povinnosti poskytnúť akúkoľvek náhradu.


10. VYŠŠIA MOC

 • OK Divers nebudú zodpovední voči nájomcovi za akékoľvek nesplnenia povinností vyplývajúce z tejto zmluvy z príčin, ktoré im bránia v plnení svojich povinností podľa tejto zmluvy, ktoré sú mimo ich primeranej kontroly a takej povahy, na ktorej zmenu nemajú oprávnenie či možnosti.  A to vrátane, ale bez obmedzenia, v dôsledku vyššej moci, občianskych či vojenských nepokojov, požiarov, povodní, epidémií, vojny, vzbury a teroristických činov. V prípade akéhokoľvek výskytu  spomenutých situácií musia OK Divers poskytnúť nájomcovi okamžité písomné upozornenie a pre splnenie záväzku bude rezervácia predĺžená o dobu rovnajúcu sa dĺžke omeškania z dôvodu tejto udalosti.


11. UKONČENIE

 • OK Divers si vyhradzujú právo okamžite ukončiť túto zmluvu v prípade, že nájomca poruší jednu alebo viac podmienok a / alebo termínov uvedených v tomto dokumente.


12. VÝKLAD

 • Táto zmluva sa riadi zákonmi a predpismi Indonézskej republiky.


13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • OK Divers dôrazne odporúčajú, aby si všetci hostia zaopatrili primerané cestovné, zdravotné a potápačské poistenie.
 • Je výlučnou zodpovednosťou nájomcu a hostí, aby sa uistili, že obchodné podmienky sú v súlade so zákonmi a predpismi Indonézskej republiky a OK Divers nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek konania alebo zanedbania zo strany nájomcu a ich hostí, ktoré sú nezákonné alebo v rozpore so zákonmi a predpismi Indonézskej republiky.

Zaži, Spoznaj alebo Potápaj na Bali s OK Divers